Završetak projekta „Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država“

Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država
Trajanje projekta: 15.01.2021.-14.11.2023.
Ukupan budžet projekta: 1.094.849,54 EUR
Iznos sufinanciranja od strane EU: 930.622,11 EUR

Tri institucije partnera – JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske (vodeći partner), Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Institut za javno zdravlje Crne Gore, u okviru Prioritetne ose 1- Poboljšanje kvaliteta usluga javnog zdravstva i socijalne zaštite u programskom području Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, proveli su u periodu od 15. 1. 2021. do 14. 11. 2023. godine Projekt „Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (ERI-Health)“.

Opći cilj projekta bio je poboljšanje kvalitete i dostupnosti usluga u području javnog zdravstva, kroz prekograničnu suradnju u epidemijama i izvanrednim situacijama. Projekt je omogućio unapređenje zdravstvenog sistema u borbi protiv virusa i zaraznih bolesti kroz edukaciju stručnog kadra, kao i kroz nabavku dodatne laboratorijske i dijagnostičke opreme.

Za dvije i po godine, koliko je trajao projekat, održano je sedam edukacija za epidemiologe, četiri edukacije za sanitarne inženjere, jedna trodnevna edukacija za doktore obiteljske medicine, 401 polaznik je uspješno završio edukacije.

Partneri su razvili i realizirali tri zajednička programa edukacije o prevenciji, kontroli, nadzoru, dijagnostici i liječenju zaraznih bolesti sa fokusom na antropozoonoze (uključujući COVID-19) i vektorske bolesti. Programi edukacije su akreditirani kao kontinuirani program edukacije u Republici Srpskoj od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, u Republici Hrvatskoj od Hrvatske liječničke komore, a akreditacija dobivena u Republici Srpskoj je priznata i važeća u Crnoj Gori.

U okviru Interreg IPA CBC programa prekogranične suradnje, sva tri partnera izvršili su nabavku računalne opreme ukupne vrijednosti oko 72.900 eura.
U cilju jačanja laboratorijskih kapaciteta i pružanja boljih zdravstvenih usluga, dva instituta, u Republici Srpskoj i Crnoj Gori te Zavod u Sisku, izvršili su nabavku laboratorijske i dijagnostičke opreme, koja je omogućila institucijama da pruže adekvatan odgovor na javnozdravstvene prijetnje i pravovremeno poduzimanje mjera zaštite. Ukupna vrijednost laboratorijske opreme za sve tri ustanove je 575.004,04 eura.

Oko 36.000 pacijenata dobilo je unaprijeđenu dijagnostičku uslugu za antropozoonoze (uključujući COVID-19) i vektorske zarazne bolesti.

Projektni partneri su, takođe, tokom realizacije projekta nabavili značajnu opremu za vršenje nadzora nad komarcima te kontinuirano testirali prikupljene uzorke/komarce na prisustvo određenih virusa koje oni mogu prenijeti na ljude. Tijekom dosadašnjih analiza nisu utvrđeni pozitivni uzorci. U okviru projekta nabavljena su i 4 vozila zа trаnspоrt uzоrаkа u sistеmu hlаdnоg lаncа.

U okviru projekta izrađeno je pet standardnih operativnih procedura za koordinirano reagiranje: COVID-19, groznica Zapadnog Nila, hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, Q groznica i lišmenijaza. Kreiranje procedura za pružanje prekogranične pomoći u sprječavanju prenošenja bolesti je nastalo iz potrebe za međusobnom suradnjom susjednih država s ciljem bolje koordinacije u borbi protiv mogućih prekograničnih prijetnji i primjene zajedničkih rješenja u sprječavanju prenošenja bolesti u području zajedničkog djelovanja.

Izrađeno je sedam biltena i pet infografika koji su dostavljeni donosiocima odluka, zdravstvenim ustanovama, portalima i općoj javnosti te promotivni materijali na kojima je osigurana vidljivost projekta i koji su podijeljeni zainteresiranim stranama i ciljnim grupama.

U okviru projekta održano je 155 sastanaka projektnog tima, tima za izradu standardnih operativnih procedura, Upravnog odbora projekta, članova radnih grupa, timova za komunikaciju, financijskih koordinatora projekta….

Projektom su, jednom riječju, poboljšani standardi zaštite na radu i omogućeni bolji uslovi za pružanje zdravstvenih usluga. Zajedničkom suradnjom projektni partneri su u protekle dvije i po godine ojačali svoje kapacitete i uspostavili prekograničnu suradnju koja će omogućiti adekvatan odgovor na javnozdravstvene prijetnje.