Zakoni i pravilnici

1. Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15)
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)
3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" br. 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19)
4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)
5. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20)
6. Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine" br.115/16, 106/18, 121/19)
7. Pravilnik o porezu na dohodak ("Narodne novine" br.10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19)
8. Zakon o doprinosima ("Narodne novine" br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
9. Pravilnik o doprinosima („Narodne novine“ br. 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19)
10. Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" br. NN 27/01, 39/09)
11. Zakon o osnovici plaće u javnim službama ("Narodne novine" br. 39/09,124/09)
12. Zakon o minimalnoj plaći ("Narodne novine" br. 118/18)
13. Uredba o visini minimalne plaće („Narodne novine“, br. 106/19)
14. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“, br.32/15)
15. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“, br. 35/17)
16. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u financijskom sektoru („Narodne novine“, br.78/15,102/19)
17. Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br.58/16)
18. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br.111/18)
19. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br.95/19)
20. Zakon o radu („Narodne novine“ br.93/14,127/17,98/19)
21. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ br. 73/17),
22. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne
novine“ br. 24/17)
23. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 29/18),
24. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 35/19)
25. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 92/19)
26. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16)
27. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ br.10/12)
28. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ br. 10/12)
29. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br.61/18, 98/19)
30. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ br. 90/02)
31. Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva („Narodne novine“ br.121/19)
32. Pravilnik o evidencijama u arhivima („Narodne novine“ br.90/12)
33. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br.42/18)
34. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
35. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15)
36. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
37. Ovršni zakon („Narodne novine“ br.112/12,25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
38. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ br.68/18, 02/20)
39. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br.47/09)
40. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ br.20/10,14/12, 152/14,94/16,29/17)
41. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine„ br.108/12,144/12,81/13,112/13,71/15,78/15)
42. Stečajni zakon („Narodne novine„ br.71/15, 104/17)
43. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine„ br.111/93,34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15,40/19)
44. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
45. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
46. Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“ br. 90/15)
47. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 117/17)
48. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“ br. 50/15, 56/19)
49. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. Godine („Narodne novine“ br. 3/17)
50. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br.71/14, 118/14,1 54/14, 94/18, 96/18)
51. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10)
52. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18)
53. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 9/07, 113/08, 43/09, 130/17,114/18)
54. Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04, 37/08)
55. Zakon o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/13)
56. Zakon o liječništvu („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08)
57. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ br. 118/18)
58. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13, 115/18)
59. Zakon o državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18)
60. Zakon o djelatnostima u zdravstvu („Narodne novine“ br. 87/09)
61. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu („Narodne novine“ br. 155/08)
62. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija („Narodne novine“ br. 99/13)
63. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ br. 111/09, 100/11, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17, 31/17, 31/17)
64. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika („Narodne novine“ br. 02/11, 14/13)
65. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ br. 90/04, 38/08, 61/11, 61/11, 18/12, 124/15, 8/16, 77/18)
66. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“ br. 103/13)
67. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ br. 35/07 i 76/12).
68. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ br. 60/14)
69. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 116/18)
70. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Narodne novine“ br. 116/18)
71. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ br. 128/11, 62/18)
72. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 35/07)
73. Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Narodne novine“ br. 116/18; 9/20)
74. Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 116/2018.)
 

Služba za zdravstvenu ekologiju - Popis vanjske dokumentacije