Zakoni i pravilnici

1. Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" br. 37/22)
4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23)
5. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23)
6. Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine" br.115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)
7. Pravilnik o porezu na dohodak ("Narodne novine" br.10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21, 102/22, 104/22, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23, 143/23)
8. Zakon o doprinosima ("Narodne novine" br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23, 114/23)
9. Pravilnik o doprinosima („Narodne novine“ br. 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19, 43/23, 143/23)
10. Zakon o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" br. 27/01, 39/09, 155/23)
11. Zakon o osnovici plaće u javnim službama ("Narodne novine" br. 39/09, 124/09, 155/23)
12. Zakon o minimalnoj plaći ("Narodne novine" br. 118/18, 120/21)
13. Uredba o visini minimalne plaće („Narodne novine“, br. 125/23)
14. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“, br.32/15, 102/15, 35/17, 68/23)
15. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br.78/15, 102/19)
16. Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br.58/16)
17. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br.111/18, 83/23)
18. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br.95/19)
19. Zakon o radu („Narodne novine“ br.93/14,127/17,98/19, 151/22, 64/23)
20. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ br. 73/17),
21. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne
novine“ br. 56/22, 127/22, 58/23,128/23)
22. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 3/23, 68/23)
23. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22)
24. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ br.10/12, 120/16, 69/17)
25. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ br. 10/12)
26. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br.61/18, 98/19, 114/22)
27. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ br. 90/02)
28. Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva („Narodne novine“ br.121/19)
29. Pravilnik o evidencijama u arhivima („Narodne novine“ br.90/02, 106/07)
30. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br.42/18)
32. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
33. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15, 69/22)
34. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
35. Ovršni zakon („Narodne novine“ br.112/12, 93/14, 73/17, 131/20,114/22, 06/24)
36. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ br.68/18, 02/20, 46/20, 47/20)
37. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br.47/09, 110/21)
38. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ br.20/10,143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)
39. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine„ br.108/12,144/12,81/13,112/13, 114/22)
40. Stečajni zakon („Narodne novine„ br.71/15, 104/17, 36/22)
41. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine„ br.111/93,34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23,130/23)
42. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
43. Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21, 142/23)
44. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 81/20,106/22)
45. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“ br. 50/15, 56/19)
46. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine („Narodne novine“ br.84/23)
47. Plan provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije
48. Dopuna Plana provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije
54. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br.71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
55. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10, 114/22)
56. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)
57. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09,130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21 )
58. Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04, 37/08)
59. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima („Narodne novine“ br. 100/18)
60. Zakon o liječništvu („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08)
61. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ br. 118/18)
62. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13, 115/18, 37/20)
63. Zakon o državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18, 117/21, 67/23)
64. Zakon o djelatnostima u zdravstvu („Narodne novine“ br. 87/09)
65. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu („Narodne novine“ br. 129/20)
66. Pravilnik o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija („Narodne novine“ br. 147/21)
67. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ br. 111/09, 65/22)
68. Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.)(„Narodne novine“ br.103/20)
69. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ br. 02/11, 14/13, 126/14, 135/15)
70. Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ br. 52/20)
71. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“ br. 103/13, 144/20, 133/22)
72. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ br. 35/07, 76/12).
73. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ br. 60/14, 28/20, 73/22)
74. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 116/18)
75. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Narodne novine“ br. 116/18)
76. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ br. 128/11, 62/18)
77. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 35/07)
78. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“ br. 35/07)
79. Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Narodne novine“ br. 116/18; 9/20)
80. Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 116/2018, 9/20)


 

Služba za zdravstvenu ekologiju - Popis vanjske dokumentacije