Radilišta Službe za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju

  • Radilište za Quantiferonski test

  • Radilište za HPV

  • Radilište za pripremu podloga i sterilizaciju

  • Radilište za prijem pacijenata i uzoraka, te izdavanje nalaza

  • Radilište za dijagnostiku urogenitalnih infekcija

  • Radilište za dijagnostiku bakterijskih i virusnih crijevnih infekcija

  • Radilište za dijagnostiku parazitarnih bolesti

  • Radilište za serološku dijagnostiku

  • Radilište za aerobnu i anaerobnu bakteriološku dijagnostikuRadilište za Quantiferonski test

Iz uzorka krvi ELISA metodom pomoću Quantiferonskog testa otkrivamo latentnu tuberkulozu.

Radilište za HPV

Metodom hibridizacije iz cervikalnih briseva pomoću Hybrid capture II testa detektiramo 13 visokorizičnih genotipova HPV-a (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68).

Radilište za pripremu podloga i sterilizaciju

Tu se pripremaju selektivne i neselektivne podloge koje su neophodne za naš rad. Također u tom prostoru radi se sterilizacija materijala potrebnih za pripremu podloga, te konačno sterilizacija infektivnog materijala u cjelini.
Radilište za prijem pacijenata i uzoraka, te izdavanje nalaza

U radilištu za prijem pacijenata i uzoraka, te izdavanje nalaza dostavljaju se uzorci iz ambulanti primarne zdravstvene zaštite s područja cijele Sisačko-moslavačke županije, iz Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić" u Sisku i Petrinji, te iz Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot" u Popovači. U mikrobiološkom laboratoriju u Sisku kao i u mikrobiološkom laboratoriju u Petrinji provodi se uzorkovanje, sortiranje i kompjuterska evidencija zaprimljenih uzoraka.

Radilište za dijagnostiku urogenitalnih infekcija

Temeljna djelatnost ovog radilište obuhvaća prepoznavanje uzročnika infekcija spolno-mokraćnog sustava, te ispitivanje osjetljivosti istih na antimikrobne lijekove. Spektar pretraga obuhvaća klasične bakteriološke uzgojne postupke. Tu se vodi evidencija o učestalosti pojedinih izolata kao i o rezultatima ispitivanja osjetljivosti na antimikrobne lijekove. Želeći pružiti što kvalitetniju uslugu korisnicima usluga i bolesnicima, slijedeći suvremene dijagnostičke trendove na polju mikrobiologije, vrijeme dobivanja rezultata pretraga nastoji se svesti na najmanju moguću mjeru.

Radilište za dijagnostiku bakterijskih i virusnih crijevnih infekcija

Rade se mikrobiološke pretrage uzoraka iz probavnog sustava s ciljem detekcije bakterijskih i virusnih patogena kod oboljelih, te uzoraka stolica zdravih osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru. U rutinskom radu koriste se selektivne podloge za izolaciju crijevnih patogena: Salmonella spp., Shigella spp., enteropatogenih (EPEC), Escherichia coli, Yersinia spp., Campylobacter spp., te dijagnostički kitovi za detekciju rotavirusa i adenovirusa. Ukoliko je indicirano uzorci se pretražuju i na Vibrio cholerae.

Radilište za dijagnostiku parazitarnih bolesti

Analiziraju se uzorci stolica za sanitarne preglede sukladno zakonskoj regulativi, te uzorci stolica bolesnika s probavnim smetnjama.
Pretraga stolica na jajašce crijevnih parazita, te ciste crijevnih protozoa: nativni preparat, flotacije i MIFC.
Mikroskopska pretraga stolica na vegetativne forme crijevnih protozoa, identifikacija ličinki crijevnih nematoda (Strongyloides stercoralis).
Pretraga duodenalnog soka na Giardiae lambliae.
Perianalni otisak (po Graham-u) na Enterobius vermicularis.
Krvni razmaz i gusta kap za dokaz malarije, te punktati i drugi uzorci pri sumnji na prisustvo protozoa krvi i tkiva.

Radilište za serološku dijagnostiku

Radi se:
- AST
- CRP
- Waaler-Rose test
- Latex test - RF
- VDRL
- TPHA

Radilište za aerobnu i anaerobnu bakteriološku dijagnozu

Provodi se kompletna bakteriološka obrada različitih uzoraka s ciljem otkrivanja bakterijskih uzročnika upala. Radi se aerobna i anaerobna kultivacija uzetih uzoraka prema potrebi odnosno prema lokalizaciji upalnih procesa.
Testiranje osjetljivosti izoliranih sojeva na antibiotike provodi se disk difuzijskom metodom, a po potrebi određuju se minimalne inhibitorne koncentracije primjenom E testa.
Provodi se biološka kontrola sterilizacije i autoklava za sve zdravstvene ustanove na našoj županiji.

Novine u radu mikrobioloških laboratorija u Sisku i Petrinji:

1. dijagnostika Helycobacter pylori iz stolice;
2. dijagnostika toksina A i B Clostridium difficile iz stolice;
3. brza detekcija Norwalk virusa iz stolice;
4. dijagnostika visokorizičnih genotipova HPV-a;
5. otkrivanje latentne tuberkuloze Quantiferonskim testom.