Podaci o stručno-medicinskom radu i dodatne aktivnosti

 1. suradnja s Općom bolnicom "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku i Petrinji i Neuropsihijatrijskom bolnicom "Dr. Ivan Barbot" u Popovači- svakodnevna komunikacija liječnika ordinarijusa i liječnika mikrobiologa u smislu interpretacije mikrobiološkog nalaza
  - promptno javljanje pozitivnih alarmantnih nalaza
  - konzultacija o primjeni antimikrobnog lijeka
  - preporuka za dalje uzimanje odgovarajućih uzoraka
  - konzultacija liječnika mikrobiologa s bolničkim kolegama liječnicima

 2. sudjelovanje u timu za kontrolu bolničkih infekcija u svezi pojave, sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija

 3. suradnja s liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (obiteljski liječnik, ginekolog, pedijatar)

 4. svakodnevna komunikacija liječnika ordinarijusa i liječnika mikrobiologa u smislu interpretacije mikrobiološkog nalaza

 5. konzultacija o primjeni antimikrobnog lijeka

 6. preporuka za dalje uzimanje odgovarajućih uzoraka

 7. aktivno sudjelovanje u Odboru za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti

 8. praćenje rezistencije bakterija na antibiotike za Sisačko-moslavačku županiju u sklopu Republike Hrvatske

 9. aktivno sudjelovanje u UK National External Quality Assessment Service for Microbiology (UK-NEQAS)
  - odnosno Europskog projekta EARSS: za vanjsku kontrolu kvalitete testiranja osjetljivosti bakterije na antibiotike

 10. aktivno sudjelovanje u obrazovanju medicinskih sestara i medicinskih tehničara, a djelomično i učenika drugih smjerova srednje medicinske škole

 11. provođenje edukacije pripravnika (tehničara i laboratorijskih inženjera, specijalizanata...) savladavanjem radnih vještina rutinskim radom i paralelnim savladavanjem znanja iz odgovarajuće literature

 12. periodično sudjelovanje u održavanju predavanja za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike u našoj županiji