Plan upisa djece u prvi razred OŠ za 2021./2022. šk. godinu za dio SMŽ koji nije pogođen potresom

Plan upisa djece u prvi razred OŠ za 2021./2022. šk. godinu za dio SMŽ koji nije pogođen potresom

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) donosi

PLAN UPISA djece u prvi razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu  za dio Sisačko-moslavačke županije koji nije pogođen potresom

 

I. DONOŠENJA PLANA UPISA

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport utvrđuje Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu za dio Sisačko-moslavačke županije koji nije pogođen potresom prema rasporedu pregleda djece koji je niže naveden.

Naknadno će biti objavljen plan upisa i pregleda djece za ostali dio Sisačko-moslavačke županije.

II. OBVEZNICI UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja 2021. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine.
Popis djece, školskih obveznika utvrđuje Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport i dostavlja ga Stručnom povjerenstvu škole do 1. ožujka 2021. godine.
Školski obveznici se upisuju u osnovnu školu prema upisnom području, koje se određuje temeljem prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta (mreža škola).

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA

Prije upisa u prvi razred osnovne škole potrebno je provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta doraslog za upis u osnovnu školu.

Sukladno članku 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2021. godine, a za dijete koje ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u predviđenom razdoblju, o čemu je roditelj dužan obavijestiti Stručno povjerenstvo škole do 30. svibnja 2021. godine, postupak se provodi najkasnije do početka nastavne godine.

Iznimno, ove godine postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece započeti će ranije za dio Sisačko-moslavačke županije koji nije pogođen potresom, a prema niže navedenom rasporedu.

O rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, obavještava roditelja/skrbnika/staratelja (u daljnjem tekstu: roditelj) putem oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, te svojih mrežnih stranica.

Prijevremeni upis u prvi razred svoga djeteta može zatražiti roditelj za dijete koje će do kraja 2021. godine navršiti šest godina života. Zahtjev (Obrazac 6.) se podnosi Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport, najkasnije do 31. ožujka 2021. godine. Po uredno podnesenom zahtjevu nadležni Upravni odjel će uvrstiti dijete na popis djece za osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području.
Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj, osim zahtjeva dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Prijevremeni upis odobrit će se djetetu na temelju rezultata psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole (Obrazac 4.a).

Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole može zatražiti Stručno povjerenstvo škole nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Prijedlog i mišljenje za odgodu upisa dostavlja nadležnom Upravnom odjelu na Obrascu 4. a. Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole, sljedeće godine bit će uvršteno na popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja psihofizičkog stanja.

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred roditelj podnosi nadležnom Upravnom odjelu (Obrazac 6.). Osim zahtjeva roditelj dostavlja i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta, te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje, ako se upisuje u školu koja izvodi alternativni, međunarodni te program na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ako se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Prije upisa djeteta u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, dijete mora pregledati Stručno povjerenstvo škole koju je trebalo pohađati prema mjestu prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta.

IV. PRIJAVE I PREGLEDI DJECE ZA DIO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KOJI NIJE POGOĐEN POTRESOM

Pregledi djece odvijat će se u prvoj fazi za dio Sisačko-moslavačke županije koji nije pogođen potresom prema sljedećem rasporedu pregleda djece:

RASPORED PREGLEDA DJECE PRIJE UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA DIO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KOJI NIJE POGOĐEN POTRESOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Tri (3) dana prije dogovorenog termina pregleda, roditelj djeteta ispunjava upitnik s anamnestičkim podacima (preuzmite UPITNIK) kojeg dostavlja na navedene adrese e-pošte i to kako slijedi:

 • za područje Popovače Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • za područje Kutine Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • za područje Novske Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti koje je potrebno donijeti na liječnički pregled:

 • važeću zdravstvenu iskaznicu- OIB djeteta
 • preslika cjepne iskaznice ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona
 • zdravstveni karton nadležnog pedijatra
 • popis dodatne dokumentacije ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi)
 • laboratorijski nalaz krvi (HB i urin)
 • ispunjenu zubnu putovnicu koju izdaje doktor dentalne medicine nakon provedenog pregleda i dijagnostičko-terapijskih postupaka.

V. EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA UZROKOVANA PANDEMIJOM COVID-19

Važno je znati sljedeće:

 • Djeca/roditelj s povišenom temperaturom i/ili respiratornim tegobama neće biti primljeni do izlječenja;
 • Roditelji će prilikom dolaska potpisati izjavu da nisu prema svom saznanju bili u riziku od zaraze (putovanje u inozemstvo, trenutni boravak u samoizolaciji, bliski kontakt s COVID- 19 pozitivnim osobama);
 • Samo jedan roditelj može biti u pratnji djeteta;
 • Potrebno je doći točno u termin i ne zadržavati se više nego je potrebno;
 • Prilikom dolaska roditelj bi trebao imati zaštitnu masku (djeca ne);
 • Prilikom ulaska u ustanovu obavezna je dezinfekcija ruku;
 • Prije ulaska u ambulantu sestra će obaviti mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom.

BLISKI KONTAKT UKLJUČUJE SLJEDEĆE

 • Dijeljenje zajedničkog kućanstva s oboljelim od COVID-19
 • Izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje)
 • Nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
 • Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
 • Boravak u zatvorenom prostoru (npr. soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju duljem od 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra - Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ukoliko je došlo do propusta u korištenju OZO
 • Kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza, ili sa strane ili na udaljenosti manjoj od jedan metar; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

VI. UPISI I DOKUMENTACIJA

Nakon završenog postupka procjene psihofizičkog stanja djeteta Stručno povjerenstvo škole obavlja razgovor s roditeljem djeteta i donosi mišljenje s prijedlogom (Obrazac 3. ili Obrazac 3. i 4. a), te nakon toga obavještava roditelja o psihofizičkom stanju djeteta e-poštom ili pisanim putem (Obrazac 5.).
Upis djece u prvi razred osnovne škole izvršit će se 1., 2. i 4. lipnja 2021. godine u matičnoj školi i područnim razrednim odjelima prema terminima koje utvrde škole.
Kod upisa roditelj je dužan donijeti sljedeće dokumente: liječničko uvjerenje, te rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis (odnosi se na djecu koja do 31. ožujka 2021. godine nemaju navršenih šest godina života).
Ovaj Plan upisa objavit će se na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije, a Obavijest o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. za područje Sisačko-moslavačke županije koje nije pogođeno potresom i upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. na oglasnim pločama dječjih vrtića, osnovnih škola, te zdravstvenim ustanovama.

Voditeljica Službe za školsku i sveučilišnu medicinu

Dr.med. Suzana Fabikjanić, spec.šk.med.

------------------------

DOKUMENTI: