Monitoring vode za piće

Sisačko-moslavačka županija polazeći od obveza temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) i odredbi Zakona o hrani (NN 46/07, 84/08, 55/11) svake godine osigurava sredstva za provođenje Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih ekološkim činiteljima. Navedeni program provodi Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u sklopu zadataka temeljem članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12) koji se odnosi na širenje sustava praćenja zdravstvenih rizika iz životnog i radnog okoliša sa svrhom poduzimanja mjera u smislu smanjenja/uklanjanja štetnih činitelja u čovjekovom okruženju (zraku, vodi, hrani).

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće

Nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće u svim registriranim javnim, kako magistralnim, tako i lokalnim vodoopskrbnim objektima, treba obavljati sustavno, sukladno odredbama Zakona o hrani (NN 46/07, 84/08, 55/11), te provođenjem monitoringa sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) i Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08). Lokalna uprava, odnosno Županija dužna je osigurati sredstva za provođenje monitoringa vode za piće u mreži prema Naputku Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Kontrolu ispravnosti vode obavlja, sukladno Pravilniku, pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili stavlja u promet vodu za piće bilo u vlastitom laboratoriju (ukoliko ima certifikat) ili u vanjskom, za tu namjenu ovlaštenom laboratoriju.
Ovim Programom osiguravaju se sredstva namjenjena kontroli zdravstvene ispravnosti vode za piće i to:

  1. za vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji imaju unutarnju kontrolu (Sisački vodovod)
  2. vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji nemaju unutarnju kontrolu (Monitoring vode za piće u mreži)
  3. Školski bunari - praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće
Laboratorij također  pruža usluge analiza vode za piće za potrebe ishođenja uporabne dozvole za:
  • stambene objekte
  • trgovačke objekte
  • ugostiteljske objekte
  • poslovne prostore