Ispitivanje kvalitete vode za kupanje, sport i rekreaciju, kao što su bazenske vode, provodi se redovito prema Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12).
 
U ljetnom periodu prati se kakvoća vode na prirodnim kupalištima sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14). Suradnjom medija, sanitarne inspekcije i Zavoda stanovništvo se pravovremeno obavještava o rezultatima analiza kako bi se mogle koristiti povoljnije lokacije za kupanje uz što manje zdravstvenog rizika.
 

Popis lokacija prirodnih kupališta na području Županije i učestalost uzorkovanja u 2017. godini

 

   +

UDOVOLJAVA ZA KUPANJE

   –

NE PREPORUČA SE KUPANJE

 

 

Izrada: BIT centar d.o.o.