informac

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeni su i ostvaruju se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) koji propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Ograničenje prava na pristup informacijama

Tijelo javne vlasti uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, kao i dugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", broj 25/13, 85/15) odnosno posebnim zakonom.
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije javnost informira putem službene web stranice na kojoj su objavljeni dokumenti i informacije koje posjeduje Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, isti su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez posebnog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje, usmeno ili pismeno, na sljedeći način:

  • telefonom na broj: + 385 44 567 160
  • na broj telefaksa: + 385 44 548 554;
  • pisanim putem na adresu: Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Službenik za informiranje, Ulica kralja Tomislava 1, 44000 Sisak; na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranjeim putem na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • osobno u upravi Zavoda radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva.Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.


Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan tijela javne vlasti ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Prilikom podnošenja Zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Naknada za pristup informacijama

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", broj 25/13 i 85/15), Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija ("Narodne novine", broj 12/14 i 15/14).
Na zahtjev korisnika Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije dužan je dostaviti način izračuna naknade.
  1. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
  2. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
  3. ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
  4. ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
  5. KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJA.

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf, .xls)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izrada: BIT centar d.o.o.